Nissan Prairie

Prairie I (M10) Минивэн (Компактвэн) 1983—1988

Prairie II (M11) Минивэн (Компактвэн) 1988—1998

Prairie III (M12) Минивэн (Компактвэн) 1998—2004